Khái lược về sức mạnh của Việt Nam: quá khứ – hiện tại – tương lai (Phần 1)

Việt Nam là một nước nhỏ, yếu, nghèo nàn và lạc hậu!? Điều này đã từng đúng và đến nay đã được chứng minh có phần sai.

Đến nay, sau hơn 40 năm kết thúc cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ 2 và sau gần 30 năm người Việt Nam thực sự được sống trong hoà bình, được hội nhập và cạnh tranh phát triển cùng các dân tộc khác trên thế giới, rất nhiều cái đã thay đổi.

Vị thế và sức mạnh của Việt Nam giờ đã khác, tiềm lực của Việt Nam đã được khai thác khá hiệu quả và còn đang tiếp tục được khai thác tốt để đưa Việt Nam vươn lên giành lấy vị thế xứng đáng ở tầm khu vực, châu lục và trên thế giới.

Bài viết này nhằm đưa ra một cái nhìn khái quát về sức mạnh của Việt Nam, xét ở các khía cạnh: điều kiện tự nhiên, xã hội và lịch sử, kinh tế, chính trị và quân sự.

Please follow and like us:
Khái lược về sức mạnh của Việt Nam: quá khứ – hiện tại – tương lai (Phần 1) was last modified: April 17th, 2018 by Admin

Leave a Reply